Trường THCS Tôn Thất Tùng - Kế hoạch năm học 2018 - 2019 (11/10/18)

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Kế hoạch năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học.

Số kí hiệu TTT-KH-2019-01
Ngày ban hành 10/10/2019
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường THCS Tôn Thất Tùng Tân Phú
Người ký Phạm Thị Thanh

Nội dung

UBND QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ    TÔN THẤT TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /KH-TTT

Tân Phú, ngày      tháng     năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Năm học 2018 – 2019

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I. Học sinh

 

Khối

Số lớp

Học sinh

Sĩ số TB HS/lớp

Số HS lưu ban

Gia đình chính sách

Gia đình khó khăn

T.số

Nữ

Dân tộc

6

10

481

 

 

48

 

 

 

7

10

459

 

 

46

 

 

 

Cộng

10

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chăm:0, Khơmer:    , Hoa:   , khác:       )

II. Công chức, viên chức và người lao động.

1. Giáo viên.

b) Cán bộ - Nhân viên.

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT.

IV. CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC GIÁO DỤC:

Trường được thành lập theo quyết định số 1846/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 4 năm 2017 và đưa vào sử dụng, hoạt động trong năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018 chất lượng giáo dục của nhà trường như sau:

Hạnh kiểm

Tổng số HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu - kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

465

440

94.62

22

4.73

3

0.65

0

0

 

Học lực

Tổng số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

465

190

40.86

190

40.86

72

15.48

11

2.37

2

0.43

 

V. THUẬN LỢI – CƠ HỘI.

VI. KHÓ KHĂN – THÁCH THỨC.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 là năm thứ năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020);

- Căn cứ Công văn số 2654/GDĐT-TrH ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

- Căn cứ Công văn số 3049/GDĐT-TrH ngày 5 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2018-2019;

- Căn cứ văn bản số 773/BC-GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình thực tế đơn vị, trường THCS Tôn Thất Tùng đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

Những nhiệm vụ chính phải phấn đấu thực hiện trong năm học 2018-2019 là:

1. Triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần 8 - Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật; hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc và của thành phố, của địa phương. Nỗ lực xây dựng và khẳng định giá trị của trường đối với chính quyền, nhân dân trên địa bàn và cha mẹ học sinh.

2. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; thực hiện đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7; đẩy mạnh việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, triển khai phương pháp giáo dục Stem, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng hoạt động giáo dục trải nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao kỹ năng thích ứng với cuộc sống cho học sinh.

3. Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh và học sinh chấp hành Luật giao thông, ứng xử văn hóa giao thông, đưa đón con em đậu xe đúng nơi quy định, đội nón bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông. Làm tốt công tác an toàn trường học, giáo dục học sinh ý thức tự bảo vệ mình tránh xảy ra tai nạn, thương tích, phòng tránh dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy chữa cháy.

4. Phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tiếng Anh và tin học, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chú trọng nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, ứng dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại trong giảng dạy. Thực hiện có hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, năng lực đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên;

6. Phối hợp và phát huy sức mạnh của việc gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục; kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với phụ huynh học sinh thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của học sinh. Vận động và hướng dẫn cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập của con em, chia sẻ với nhà trường những thuận lợi khó khăn, tích cực cùng nhà trường chăm lo tổ chức tốt hoạt động dạy và học.

F. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Tháng

Nội dung chính

Người phụ trách

Bộ phận thực hiện

08/2018

- Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm;

 

- Họp liên tịch, kiểm tra, kiểm kê, trang thiết bị chuẩn bị phục vụ cho năm học mới

- Họp Hội đồng sư phạm, phân công chuyên môn và phụ trách các bộ phận.

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị hè (theo kế hoạch của PGD và của trường)

 

- Thực hiện các báo cáo đầu năm

- BGH, TPT, GV

 

 

- BGH-Thư viện (TV), thiết bị, GV, TNTH, y tế

- BGH, TTCM, GV

 

-  P.HT

 

 

 

 

 

- BGH, bộ phận

- TPT-GVCN, giám thị, học sinh

 

- BGH, Tổ chuyên môn, bộ phận

- BGH, toàn bộ GV, nhân viên

 

- BGH, đoàn thể, báo cáo viên, giáo viên, nhân viên

 

- PHT, GV phụ trách

09/2018

Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường”

Khai giảng năm học

- Phát động “Tháng an toàn giao thông”

- Xây dựng KH năm học, kế hoạch CM, duyệt KH tổ CM, KH cá nhân

- Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu

- Khai mạc giải thể thao HS cấp trường

- Triển khai hội thi Văn hay – chữ tốt, HS nghiên cứu khoa học, dạy học tích hợp liên môn; giải toán trên báo KQĐ,

 

 

- Phụ đạo HS yếu;

 

- Phát động phong trào hoa điểm 10;

- Tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh, phòng tránh tai nạn, dự thi sơ cấp cứu  cấp quận.

- Họp CMHS, tổ chức Đại hội CMHS,

- Tổ chức đại hội chi đoàn, liên đội, đại hội công đoàn

 

- Kiểm tra nội bộ, hoạt động SPNG

 

 

- Toàn trường

- cô Thảo Linh

 

- BGH, TTCM

 

 

- PHT, Y tế

- HT, PHT; TPT

 

 

 PHT , TTCM,  

TPT, GV:

 

 

- PHT, GV

 

- BGH, liên đội

 

- BGH, Ytế

 

 

- BGH, VP

 

- BGH, CĐ, TPT, CT công đoàn

 

- PHT, GV, bộ phận

 

 

- Toàn trường

- BGH; TPT, LĐ, GV,HS

- BGH, Tổ, nhóm CM, GV

 

- PHT-TPT-Y tế

- GV, GV thể dục

 

- GV dạy bồi dưỡng (BD)

 

 

 

- BGH, GV dạy BD

 

 

- GV bộ môn

 

- BGH, TPT

 

- BGH, Y tế

- BGH, GVCN

- BGH, TPT, BTCĐ, CTCĐ

- TTND, BGH

10/2018

Chủ điểm: “Chăm ngoan học giỏi”

- Phong trào thi đua “Dạy tốt –Học tốt” chào mừng 20/11, KTCL giữa HKI

- Dự giải thể thao GV, HS cấp quận

- Dự thi Văn hay – Chữ tốt quận

- Dự án Sức khoẻ SSVTN

- Thi Toefl Junior

- Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh cho HS

- Tham quan HN- NGLL- TNST

- Báo điểm đợt 1; Tổ chức hội nghị CBCC, phát động viết SKKN và đăng ký thi đua. Triển khai thi GVG cấp quận

- Kiểm tra nội bộ, hoạt động SPNG; thao giảng, báo cáo chuyên đề

 

 

- BGH, TPT

 

 

- GV TD, GV

 

- BGH, TT văn

- BGH

 

- BGH, GV tiếng Anh

- BGH, liên đội

 

- BGH, Chủ tịch CĐ, TTCM, GV

 

 

- BGH, GV,TTND

 

 

- BGH – GV

 

 

- Công đoàn, GV

- GV Ngữ văn

- GV Sinh

- TỔ ANH

- TỔ ANH

 

GVCN

 

- BGH, TTCM, CB-CNV

 

- BGH, TTND, GV

11/2018

Chủ điểm: ‘Tôn sư trọng đạo”

- Dự thi VHCT cấp TP (nếu có)

- Chuyên đề GD kỹ năng sống

 

- TK phong trào thi đua chào mừng và tổ chức lễ kỷ niệm 20/11. Chấm SKKN

- Thao giảng – chuyên đề. Thi GVG

- Dự thi “Khéo tay kỹ thuật” cấp quận;

 • KT nội bộ, hoạt động SPNG; KT Hồ sơ học vụ - TV – THTN

 

- GV, học sinh

- GV, HS, liên đội

 

- BGH, liên đội, Tổ CM

 

 • BGH, GV dự thi
 • GV công nghệ

 

- BGH, bộ phận

 

- GVBM văn

- BGH, TPT, GVCN

 

- Toàn trường

 

 

- BGH, GV, GK

 

- BGH, GV  CN

 

- BGH, Ban TTND

12/2018

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”

- Sinh hoạt truyền thống 22/12

- Ôn tập và tổ chức kiểm tra HKI

- Dự giờ thao giảng

- Phát động phòng chống HIV-Aids

- Tham quan HN – NGLL – TC

 

- Thực hiện KH dạy bơi cho HS K 6,7

 

 

- TPT, BGH

- BGH, GVBM

- TTCM,  BGH

- GV Sinh, TPT

 

- BGH, Liên đội

 

- BGH, GVTD, GVCN, HS

 

 

- Liên đội

- BGH, GV, HS

- BGH - TTCM

- BGH, GV, TPT

- BGH –GVCN, TPT

 

- BGH TTTDTT Tây Thạnh

 

01/2019

Chủ điểm: “Mừng xuân – Mừng Đảng”

- Sơ kết HKI. Thực hiện chương trình HKII; Tổng kết hội thi GV dạy giỏi

- Sơ kết chương trình dạy Tiếng Anh đề án;

- Báo cáo kết quả HKI về phòng giáo dục

- Dự giờ thao giảng – kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo-  chuyên đề.

- Khảo sát HS THCS (nếu có)

- Họp CMHS lần  II

- Thực hiện KH dạy bơi cho HS K 6,7

 

 

 

- BGH, TPT, GV, HS; GV dự thi

 

- BGH, GV Anh

 

- BGH, TTCM

 

- BGH, TTCM

 

- BGH, GV, HS

- BGH, GVCN

- BGH, GVTD, GVCN, HS

 

 

- Toàn trường

 

 

- nhóm Tiếng Anh

 

- BGH

 

- BGH, TTCM, GV

 

- BGH

- BGH – GVCN

- BGH phối hợp  TTTDTT Tây Thạnh

02/2019

Chủ điểm: “Mừng xuân – Mừng Đảng”

- Tiếp tục thực hiện chương trình HK II

- Tham gia Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn THCS cấp quận, gửi báo cáo và bài dự thi cấp TP. Cuộc thi Dạy học tích hợp;

- Kiểm tra nội bộ, hoạt động SPNG; kiểm tra hồ sơ học vụ

- Nghỉ tết Âm lịch

 

 

- Toàn trường

 

- GV theo phân công, HS

 

 

 • BGH, GV, TTND, GVCN

 

 

- GVBM, BGH

 

- GV , Toàn trường, Tổ CM

 

 

- BGH, TTND, Bộ phận

03/2019

Chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn”

- Kiểm tra chất lượng giữa HK II

- Tổ chức tham quan ngoại khoá

 

- Thi Nét vẽ xanh, liên hoan ca khúc chú ve con; chung kết Viết thư UPU quốc tế (nếu có)

- Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ học vụ.

 

 

- GV: V, T, AV

- TPT, GV, HS

 

- BGH, Tổ VTM

 

 

- BGH, GV, VP

 

 

- BGH - GVBM

- BGH, GV, TPT

- BGH,Tổ VTM

 

- BGH, học vụ, GVCN

04/2019

Chủ điểm: “Hòa bình và hữu nghị”

- Ôn tập kiểm tra HK II

- Họp CMHS, thông báo lịch KT HK II

 

 

- GV, Tổ CM

- BGH, GVCN

 

 

- BGH, GVBM

- BGH – GVCN

05/2019

Chủ điểm: “Bác Hồ kính yêu”

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ II

- Xét duyệt HS cuối năm – tổng kết NH

 

- Tổng kết các hoạt động – Báo cáo

- Tổng kết thi đua; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 

- BGH, GV, HS

- BGH, GVCN

 

 

- BGH, GV, GVPT

 • Hội đồng TĐ, hội đồng trường

 

- Toàn trường

- BGH -  GVCN, toàn trường

- BGH, Đoàn thể

- BGH, TTCM, Đoàn thể

Tháng 6,7,8/2019

Chủ điểm “Hè vui , khỏe, bổ ích”

- Tổ chức ôn tập, KT lại HS yếu

Tuyển sinh 6

 

- Dự tuyên dương HSG

- Tổ chức chuyển sinh hoạt hè

 

- Lập kế hoạch năm học 2019 -2020

 

 

- BGH, GV, HS

- BGH, VP

 

- GV, HS, HSG

- Đoàn, đội

 

- HT, PHT

 

 

- BGH, GV

- BGH, GVBM, VP

- BGH, GV BD

- BGH, đoàn đội

- BGH, liên tịch

 

Năm học 2018-2019, tập thể CB – GV – CNV trường THCS Tôn Thất Tùng sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

 

Nơi nhận:

 • Phòng GD&ĐT;
 • Hội đồng liên tịch;
 • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay3,122
 • Tháng hiện tại116,395
 • Tổng lượt truy cập5,284,730
VÂN BẢN MỚI

TTT-KH-2019-01

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Kế hoạch năm học 2018 - 2019 (11/10/18)

Lượt xem:901 | lượt tải:0

TB-TTT-2018

Trường THCS Tôn Thất Tùng gửi đến Quí thầy cô, Cha mẹ học sinh về Kế họach tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

Lượt xem:907 | lượt tải:262

TTT-NQ-CBCC-2019-01

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Nghị quyết Hội nghị CBCC NH 2018 - 2019

Lượt xem:1081 | lượt tải:0
E-LEARNING SYSTEM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây